Syarat Perkhidmatan

Syarat Penggunaan untuk Auliza Chatbot

 1. pengenalan
  Syarat Penggunaan (“Syarat”) ini mengawal akses anda kepada dan penggunaan perkhidmatan yang disediakan oleh Auliza, sebuah chatbot yang dibangunkan oleh Auliza. Dengan mengakses atau menggunakan Auliza, anda bersetuju untuk terikat dengan Syarat ini. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian Syarat ini, anda tidak boleh menggunakan atau mengakses Auliza.
 2. Definisi
  “Auliza” merujuk kepada chatbot yang dibangunkan oleh Auliza, yang boleh disepadukan ke dalam pelbagai tapak web, aplikasi sembang, pusat panggilan dan platform lain.
  “Perkhidmatan” merujuk kepada sebarang maklumat, kandungan atau fungsi yang disediakan oleh Auliza melalui penyepaduannya ke dalam pelbagai platform.
  “Pengguna” atau “anda” merujuk kepada mana-mana individu yang mengakses atau menggunakan Auliza.
 3. Lesen Menggunakan Auliza

  Tertakluk kepada pematuhan anda dengan Terma ini, Auliza memberikan anda lesen terhad, tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik, tidak boleh sublesen untuk mengakses dan menggunakan Auliza semata-mata untuk tujuan peribadi anda, bukan komersial.
 4. Sekatan ke atas Penggunaan
  Anda bersetuju bahawa anda tidak akan:
  a) Ubah suai, suai, kejuruteraan terbalik, nyah susun atau nyahhimpun Auliza;
  b) Menyalin, mengedar, mensublesenkan, menjual, menyewa, memajak, atau sebaliknya memindahkan sebarang hak kepada Auliza atau Perkhidmatan;
  c) Gunakan Auliza untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang atau tidak dibenarkan, termasuk tetapi tidak terhad kepada melanggar mana-mana undang-undang, peraturan atau peraturan yang berkenaan;
  d) Mengganggu atau mengganggu fungsi Auliza yang sepatutnya, termasuk dengan memperkenalkan virus, cecacing atau kod hasad lain;
  e) Percubaan untuk mendapatkan akses tanpa kebenaran kepada Auliza atau mana-mana sistem atau rangkaian yang disambungkan kepadanya;
  f) Menggunakan Auliza dalam apa-apa cara yang boleh membahayakan, mengganggu, mengancam, atau memfitnah mana-mana orang atau entiti;
  g) Gunakan Auliza untuk menghantar atau memudahkan penghantaran apa-apa pengiklanan yang tidak diminta atau tidak dibenarkan, bahan promosi, mel sampah, spam atau sebarang bentuk permintaan lain.
 5. Harta Intelek
  Semua hak, hak milik dan kepentingan dalam dan kepada Auliza, termasuk sebarang hak harta intelek di dalamnya, dimiliki oleh Auliza. Tiada apa-apa pun dalam Syarat ini boleh ditafsirkan sebagai memberikan anda apa-apa hak, hak milik atau kepentingan dalam atau kepada Auliza, kecuali untuk lesen terhad yang diberikan di bawah Seksyen 3.
 6. Data dan Privasi Pengguna
  Dengan menggunakan Auliza, anda mengakui dan bersetuju bahawa Auliza boleh mengumpul, menggunakan, menyimpan dan memproses data tertentu tentang anda dan penggunaan Auliza anda. Data ini termasuk tetapi tidak terhad kepada, maklumat yang anda berikan semasa pendaftaran, mesej anda yang dihantar melalui Auliza dan statistik penggunaan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang cara kami mengendalikan data pengguna, sila rujuk Dasar Privasi kami.
 7. Perkhidmatan Pihak Ketiga
  Auliza mungkin disepadukan dengan pelbagai perkhidmatan, platform dan aplikasi pihak ketiga. Akses anda kepada dan penggunaan perkhidmatan pihak ketiga tersebut adalah tertakluk kepada syarat perkhidmatan, dasar privasi dan perjanjian lain yang berkenaan. Auliza tidak bertanggungjawab ke atas kandungan, kefungsian atau amalan mana-mana perkhidmatan pihak ketiga.
 8. Penafian Waranti
  AULIZA DAN PERKHIDMATAN DIBERIKAN "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN "SEBAGAIMANA TERSEDIA" TANPA SEBARANG JENIS JAMINAN, SAMA ADA TERNYATA MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA WARANTI KEBOLEHPERDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU DAN NMENTON-INFRITER. AULIZA TIDAK MENJAMIN BAHAWA AULIZA AKAN TANPA GANGGUAN, BEBAS RALAT, SELAMAT ATAU BEBAS DARIPADA VIRUS ATAU KOMPONEN BERBAHAYA YANG LAIN.
 9. Had Liabiliti
  DALAM KEADAAN AULIZA ATAU AHLI, PEGAWAI, PENGARAH, PEKERJA ATAU EJENNYA TIDAK AKAN TANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG KEROSAKAN TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, KHAS, AKIBAT, ATAU TEladan, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA KEROSAKAN, KEROSAKAN, KEHILANGAN UNTUK KAMI ATAU KERUGIAN TIDAK KETARA LAIN (WALAUPUN DIMAKLUMKAN TENTANG KEMUNGKINAN KERUGIAN TERSEBUT), TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN AULIZA ATAU TERMA INI.
 10. Ganti rugi
  Anda bersetuju untuk menanggung rugi dan tidak memudaratkan Auliza, sekutu, pegawai, pengarah, pekerja dan ejennya daripada dan terhadap mana-mana dan semua tuntutan, liabiliti, ganti rugi, kerugian atau perbelanjaan, termasuk yuran peguam yang munasabah, yang timbul daripada atau berkaitan dengan akses anda kepada atau penggunaan Auliza, pelanggaran anda terhadap Syarat ini, atau pelanggaran anda terhadap sebarang harta intelek atau hak lain mana-mana pihak ketiga.
 11. Penamatan
  Syarat ini akan terus digunakan sehingga ditamatkan sama ada oleh anda atau Auliza. Anda boleh menamatkan perjanjian anda dengan Terma ini pada bila-bila masa dengan menghentikan penggunaan Auliza oleh anda. Auliza boleh menamatkan Terma ini pada bila-bila masa, tanpa notis, jika ia menentukan, mengikut budi bicara mutlaknya, bahawa anda telah melanggar mana-mana peruntukan Terma ini atau bahawa penggunaan Auliza oleh anda dilarang oleh undang-undang yang terpakai.
 12. Undang-undang yang Mentadbir
  Terma ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang bidang kuasa di mana Auliza berada, tanpa mengambil kira percanggahan peruntukan undang-undangnya.
 13. Perubahan kepada Syarat Ini
  Auliza berhak untuk mengubah suai Terma ini pada bila-bila masa. Penggunaan berterusan Auliza oleh anda berikutan sebarang perubahan pada Syarat ini merupakan penerimaan anda terhadap Syarat yang diubah suai.
 14. Maklumat perhubungan
  Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang Syarat ini atau penggunaan Auliza oleh anda, sila hubungi pasukan sokongan kami.
ms_MYMalay